Dam SBI n21 Only Beauty La griffe aigue *RU
Sire SBI b GIC (S) Backkara’s D’artagnan

Only Beauty

20 Photos


Male SBI n Uorsin La griffe aigue *RU
Female SBI a21 Uma Thurman La griffe aigue *RU
Female SBI a21 Ulysse La griffe aigue *RU